Algemene voorwaarden Solex Verhuur Lieshout (SVL)

 

Algemeen

U huurt een klassieke Solex. Een waarachtige oldtimer, die door eigenaar SVL met veel zorg en liefde is gerestaureerd en gebruiksgereed gemaakt. Daarbij zijn alle noodzakelijke veiligheidscontroles uitgevoerd. Maar het rijden op een klassieke Solex is niet zonder risico’s. De solex heeft een gedateerd remsysteem, met aanzienlijk lagere remeigenschappen, dan we tegenwoordig gewend zijn. Ook het rijden met aandrijving via een rol op het voorwiel en authentieke snelheidsdosering vraagt om een voorzichtige rijstijl. Dit maakt strikte huurvoorwaarden noodzakelijk. Daarvoor wordt uw begrip gevraagd.

Aflevering, huur en borg

ARTIKEL 1
a. De huurder verklaart de Solex in goede staat te hebben ontvangen; SVL verklaart de Solex in goede staat te hebben afgeleverd.
b. Voor vertrek dient een borg te worden betaald. Deze bedraagt bij huur tot en met 5 Solexen: €100,- en bij huur van 6 of meer Solexen: € 250,-.
c. De borg wordt terugbetaald indien de Solex in dezelfde staat als bij ontvangst, wordt terug geleverd.
d. Indien de Solex vóór het einde van de huurperiode wordt terug geleverd, is toch de volledige huursom verschuldigd.
e. Bestelde Solexen blijven tot aanvang huurperiode gereserveerd en en worden gebruiksgereed gemaakt. Derhalve dient - tenzij dit tenminste 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt gemeld - 50% van de huursom te worden voldaan voor Solexen, die wel zijn gereserveerd, doch niet worden afgenomen.
f. Het is huurder niet toegestaan de gehuurde Solex in onderhuur of gebruik aan derden af te staan, dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Regels voor het gebruik

ARTIKEL 2
a. Voor het mogen rijden van een Solex is wettelijk vereist: het bezit van een geldig bromfietscertificaat, de leeftijd van 16 jaar of het bezit van een geldig rijbewijs.
b. SVL is gerechtigd om bij vermeend misbruik de Solex onmiddellijk terug te nemen.
c. Onder misbruik als in lid b genoemd, wordt in ieder geval ook verstaan:
met meer dan één persoon op de Solex plaats te nemen;
trottoirranden op en af te rijden;
met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
het berijden van de Solex, terwijl men onder invloed is van alcohol of andere geestverruimende middelen.

Aansprakelijkheden en verplichtingen

ARTIKEL 3
Vanzelfsprekend is door SVL de wettelijk verplichte WA-verzekering voor haar Solexen afgesloten. Desalniettemin gelden voor de huurder nadrukkelijk de volgende aansprakelijkheden en verplichtingen.
a. Huurder vrijwaart SVL van aansprakelijkheidsstelling voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Solex aan derden is toegebracht.
b. Bij diefstal is huurder aansprakelijk ten bedrage van de dagwaarde van de Solex, alsmede voor de daardoor ontstane huurderving. Huurder verplicht zich het – op iedere gehuurde Solex aanwezige - hangslot te gebruiken, zodra hij de Solex onbeheerd achterlaat.
c. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van herstel (en van de te vervangen onderdelen op basis van dagwaarde) van ieder schade die aan de gehuurde Solex ontstaat. De kosten dienen contant aan SVL te worden voldaan.